Metoder

1. Myceliet

Svampe er en stor gruppe af levende organismer som ernærer sig igennem nedbrydning af biomasse. Svampenes frugtlegemer er kendt for deres synlige træk. Deres – for det meste – usynlige mycelium er dog et gigantisk fint netværk som gennemtrænger jorden på jagt efter nedbrydeligt materiale.

Svampenes mycelium er jordklodens naturlige internet. Enkelte svampe er blandt de største kendte organismer på jorden, hvor de har bredt sig over flere hundrede hektar. Myceliet transporterer og fordeler næringsstoffer og gør dem tilgængelige for jordbakterier og planter. Myceliet nedbryder giftige stoffer, optager tungmetaller og skaber på den måde et sundt økosystem med livsbetingelser for mange andre organismer. Svampe renser og reetablerer økosystemer fra jordbunden. Det gør de efter både naturlige og menneskeskabte indgreb.

En undergruppe af svampe, også kaldet saprofytiske svampe, er i stand til at nedbryde et bred vift af nogle af de giftigste, syntetiske stoffer i vores miljø såsom dioxin, PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), PCBs (polychlorinated biphenyls), eller sprængstoffet TNT. Disse mycelier kan nedbryde alle fraktioner af olie, samt produkter baseret på olie. Derudover optager mycelier af specifikke svampe tungmetaller såsom kviksølv og cadmium, kobber, bly, arsen og radioaktiv cæsium.

Myceliet er et dynamisk netværk som kommunikerer med andre organismer, deler og transporterer næringsstoffer over store afstande, mens den holder giftige tungmetaller utilgængelige for andre organismer. Mange svampe er faktisk i naturen kendt som giftige på grund af deres evne til at koncentrere toksiske mængder af specifikke tungmetaller.

En naturlig jordstruktur er vejen til genopbygning af dette intelligente system. Jordbearbejdning ødelægger jordens naturlige immunsystem og frigiver gift.

2. Biochar

Biochar er produktet af en fraktioneret forbrænding, hvor man – i stedet for at brænde biomassen hele vejen ned til aske – kun brænder letflygtige gasser mens selve kulstofskelettet af biomassen forbliver intakt.

Biochar har en gigantisk overflade, som giver et leverum for svampe og bakterier, holder på fugtigheden og binder næringsstoffer såvel som giftstoffer.

Tilsætning af biochar til jord bidrager til binding af kulstof fra atmosfæren samtidig med at det øger jordens frugtbarhed som igen skaber mere vækst og yderligere binding af kulstof.

Biochar kan laves af enhver slags biomasse med simpel teknologi. Biochar har mange potentielle anvendelser og kan for eksempel blive brugt i et fundament i opbygning af dyrkningsarealer og højbede. Her kan det virke som et filter for uønskede stoffer fra grundvandet samtidig med at mindske udvaskning af næringsstoffer fra bedene til grundvandet.

Reklamer