FRESH (dansk)

Verdens Vildeste Supermarked

et holistisk koncept som går helt ud over grænserne

Fra: Sepp Holzers Permakultur, Leopold Stocker forlag, 2008

 • Et koncept til et levende supermarked i byen, hvor man i stedet for at tage varer ned fra hylderne, høster sine varer på højbede.

 • Et system, som arbejder med naturen, i stedet for imod den.

 • Kunden laver størstedelen af arbejdet via sin høst, og kan derfor handle råvarer i en hidtil uset høj kvalitet, tæt på omkostningsfrit, altså næsten gratis.

  Det er vist det man kalder en win-win-win-win-situation.

Mennesket er den eneste skabning, der betaler for at leve på planeten Jorden. Alle andre skabninger får deres næring fra naturen, og det økosystem de lever i. Vi deler mange essentielle livsbetingelser med både planter og dyr. Vi deler bl.a. mineraler fra jorden, vand, luft og sol. Vores mad kommer fra naturen, og vi bearbejder den med det eneste formål at tjene penge på den. Vi dyrker den på marker, i rækker, fjerner ukrudt, høster, lagrer, pakker, transporterer, sælger og bearbejder videre.

Systemet er designet ud af økonomiske interesser og har derfor ikke fokus på den oprindelige, naturlige værdi af mad. I selve produktionen er størstedelen af afgrødernes essentielle livsgrundlag fjernet. Derfor bliver planterne syge og angribes af sygdomme som efterfølgende symptombehandles med gift. Til sidst ender det i et supermarked, hvor det fyldes på hylder, og når mennesket får det i hånden, er det rigtig langt fra at være mad.

Al menneskelig bearbejdning medfører kvalitetsforringelse, hvad enten det er bearbejdning af jorden eller af fødevarer. Næringsstofferne, som er grunden til at vi spiser mad, nedbrydes fra det sekund afgrøden høstes, så afgrøderne har mistet størstedelen af næringsstofferne, når de bliver købt i et supermarked.

FRESHbede

 • Et højproduktivt sted som tilbyder de mest friske og sunde fødevarer til en lav og vedvarende pris.

 • Et eksperimentarium for udvikling af koncepter for det fremtidige landbrug i byen og på landet.

 • Et videnscenter for plantedyrkning i blandingskulturer, planternes sammenspil i naturen og deres nytte for mennesker.

 • Et kursuscenter for skoler, institutioner, foreninger, firmaer og private.

 • med kurser i madlavning, ernæring, urter, medicin, kosmetik, dyrkning, systemer og a-z brug af planter.

Konkret skal der etableres

Fra: Sepp Holzers Permakultur, Leopold Stocker forlag, 2008


 • Et område med højbede i en skovhave til intensiv dyrkning og selvhøst.

 • Et sted til oplevelser og undervisning i økologi.

 • De fysiske rammer for undervisning i planter som sund mad og medicin.

 • En bogstavelig erfaring af at dyrke med naturen, af nye afgrøder, dyreliv og planter, hvor man bliver en del af systemet.

Opbygning

 • Import af træ (dels som stammer og dels som flis) og svampe mycelium som grundbasis for at bygge højbede og igangsætte formuldningsprocessen.

 • Plantning af en frugttræskov samt dyrkning af hurtigvoksende arter som vedvarende produktion af biomasse.

 • Etablering af en varieret og artrig samling af planter via kontakt til frøavlere og frøsamlere.

Fra: Sepp Holzers Permakultur, Leopold Stocker forlag, 2008

Mulige modeller til gennemførselen

Fundraising og hyring af professionelle gartnere som ved vores aktive konsulentarbejde gennemfører opbygningen i det første år.

I sammenarbejde med kommunen som socialøkonomisk virksomhed eller som aktiveringsprogram.

Igennem kurser.

Missionen

Madproduktion behøver ikke fossile brændstoffer, pesticider eller kunstgødning. Hele kæden fra produktion til brug kan foregå fuldstændig uafhængigt af fossil energi.

Sundhed behøver ikke medicin men sund mad. Sunde planter dyrket under naturlige forhold.

Der er ikke nogle af de eksisterende produktionssteder i Danmark som kan det. Det er kun radikale nye koncepter som FRESH, som kan og vil skabe den nødvendige sikkerhed for fremtidens føde og sundhed.

Den holistiske betragtning af mad skaber kultur. Fra jord til jord, fra bord til bord, og fra mund til mund.

FRESH vil bygge de fysiske rammer for idéudvikling og idéspredning, og vil give inspiration til sociale entreprenører og virksomheder med fokus på social økologi og modstandsdygtighed frem for den konventionelle økonomi.

FRESH kommer til at være til gavn for samfundet på højeste plan ved at sikre vores livsgrundlag og modstandsdygtighed uafhængigt af den eksisterende økonomi.

Visionen

FRESH bliver et økosystem med planter, dyreliv og mennesker. Børn får mulighed for at lære om de essentielle livsbetingelser som findes i haven.

Paradis er persisk og betyder “indhegnet have”, og er haven designet rigtigt, indeholder den alle menneskets essentielle livsbetingelser.

FRESH er undervisning i helheden.

Vi lærer om planternes såvel som menneskenes behov, og vi lærer om økologi som et bæredygtigt alternativ til økonomi.

Viden bliver udvidet i en åben og integrerende proces og spredt gennem konsulentarbejde, praktisk demonstration og vejledning.

Dyrkning

Planter i naturen vokser ikke alene, står hverken på rækker eller i monokultur. Planter er vant til naboplanter og har i løbet af evolutionen fundet venner, fjender, og samarbejds-partnere.

Nogle planter er så afhængige af en specifik partner, at de kun kan overleve i fællesskab med denne. Men der findes også hele grupper af planter som støtter andre grupper.

For eksempel assimilerer bælgplanter, sammen med bakterier, kvælstof direkte fra atmosfæren. Andre planter er mere effektive til at assimilere kulstof fra luften. Et tæt netværk af svampe mycelium gør at begge grupper af planter kan udveksle kvælstof og kulstof meget effektivt. Og der er lignende mekanismer for planter til effektivt at dele vand, lys og andre næringsstoffer.

Evolutionen har udviklet forskellighed mellem planter sådan at planter kunne overkomme deres konkurrencer. De fleste planter trives ikke i renkultur. Langt de fleste planter er fra naturen kodet til sammenarbejde med andre arter. Og der er utallige flere samarbejds-mekanismer, vi ikke engang aner eksisterer. Det er her FRESH kan assimilere ny viden og videreudvikle dyrkningssystemer.

Vi vil kun komme tættere på at belyse og erfare organismernes samspil, hvis vi tillader det i vores måde at dyrke på.

Blandingskulturer er helt klart den foretrukne måde at dyrke sunde fødevarer på.

Afgrøder versus ukrudt

FRESH vil udfordre vores forhold til mad og redefinere begreber som afgrøder og ukrudt. Mange af de såkaldte ukrudtsplanter er snarere naturens mirakler.

Planter, vi typisk kalder ukrudt, har deres funktion i økosystemet. Det er en fejltagelse at fjerne dem fra systemet. Det gælder om at arbejde med disse planter således at de kommer systemet mest muligt til nytte.

Brændenælden, for eksempel, er én af de mest tilsidesatte mirakler i planteverden. Brændenælder akkumulerer mange forskellige næringsstoffer fra jorden såsom svovl, kvælstof, kalcium, kalium, jern og kobber. Brændenælder indeholder derfor mange mineraler men også vitaminer (A, C) og er ligeså gode for mennesker som for jorden. Brændenælder er blodrensende, nyre-, lever-, og celle-rensende. Men brændenælder kan også bruges i overfladekompostering ved at dække bar jord mellem afgrøder. Det frigiver næringsstoffer for planter og bidrager til opbygning af en naturlig jordstruktur. Brændenælder er sunde for økosystemet. Sunde i bred forstand. Et ekstrakt af brændenælder kan bruges som flydende gødning og samtidig til at styrke planternes forsvar mod bladsygdomme.

Brændenælder har været brugt som mad, medicin og fiber. Men planten har også mange vigtige funktioner i den vilde natur. Mere end 30 arter af insekter ernærer sig af brændenælden og mange edderkopper er afhængige af brændenælder som mad og habitat.


Myceliet

Svampe er en stor gruppe af levende organismer som ernærer sig igennem nedbrydning af biomasse. Svampenes frugtlegemer er kendt for deres synlige træk. Deres – for det meste – usynlige mycelium er dog et gigantisk fint netværk som gennemtrænger jorden på jagt efter nedbrydeligt materiale.

Svampenes mycelium er jordklodens naturlige internet. Enkelte svampe er blandt de største kendte organismer på jorden, hvor de har bredt sig over flere hundrede hektar. Myceliet transporterer og fordeler næringsstoffer og gør dem tilgængelige for jordbakterier og planter. Myceliet nedbryder giftige stoffer, optager tungmetaller og skaber på den måde et sundt økosystem med livsbetingelser for mange andre organismer. Svampe renser og reetablerer økosystemer fra jordbunden. Det gør de efter både naturlige og menneskeskabte indgreb.

En undergruppe af svampe, også kaldet saprofytiske svampe, er i stand til at nedbryde et bred vift af nogle af de giftigste, syntetiske stoffer i vores miljø såsom dioxin, PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), PCBs (polychlorinated biphenyls), eller sprængstoffet TNT. Disse mycelier kan nedbryde alle fraktioner af olie, samt produkter baseret på olie. Derudover optager mycelier af specifikke svampe tungmetaller såsom kviksølv og cadmium, kobber, bly, arsen og radioaktiv cæsium.

Myceliet er et dynamisk netværk som kommunikerer med andre organismer, deler og transporterer næringsstoffer over store afstande, mens den holder giftige tungmetaller utilgængelige for andre organismer. Mange svampe er faktisk i naturen kendt som giftige på grund af deres evne til at koncentrere toksiske mængder af specifikke tungmetaller.

En naturlig jordstruktur er vejen til genopbygning af dette intelligente system. Jordbearbejdning ødelægger jordens naturlige immunsystem og frigiver gift.

Det er indlysende at jordkvalitet ikke kan beskrives ved at lave en elementanalyse af jorden. Jorden er et økosystem med døde og levende organismer i en dynamisk udvikling. Det er jordens sunde og naturlige tilstand som bestemmer hvor mange giftstoffer der bliver optaget af planter. Jordkvalitet kan kun bestemmes ved at se på planternes kvalitet – deres indhold af livsnødvendige mineraler versus giftige kontaminanter.

Det er også indlysende at en naturlig opbygget jordstruktur ikke må forstyrres gang på gang og år for år ved pløjning, eftersom bearbejdning ødelægger den. Permanente, flerårige blandingskulturer er derfor endnu en gang den bedste måde at dyrke på.

Biochar

Før opdagelsen af det amerikanske kontinent eksisterede i Amazonas-regionen en af historiens største landbrugscivilisationer.

Chibchafolket praktiserede en metode som blev kendt som ‘slash and char‘ for at skabe dyrkningsarealer i urskoven. Den jord som blev resultatet af denne kultur er kendt som ‘terra preta do indio’ og er stadigvæk 500 år senere stabil og frugtbar.

Char eller biochar er produktet af en fraktioneret forbrænding, hvor man – i stedet for at brænde biomassen hele vejen ned til aske – kun brænder letflygtige gasser mens selve kulstofskelettet af biomassen forbliver intakt.

Biochar har en gigantisk overflade, som giver et leverum for svampe og bakterier, holder på fugtigheden og binder næringsstoffer såvel som giftstoffer.

Tilsætning af biochar til jord bidrager til binding af kulstof fra atmosfæren samtidig med at det øger jordens frugtbarhed som igen skaber mere vækst og yderligere binding af kulstof.

Biochar kan laves af enhver slags biomasse med simpel teknologi. Biochar har mange potentielle anvendelser og kan for eksempel blive brugt i et fundament i opbygning af dyrkningsarealer og højbede. Her kan det virke som et filter for uønskede stoffer fra grundvandet samtidig med at mindske udvaskning af næringsstoffer fra bedene til grundvandet.

Helse – krop sind og sjæl

Mod alle kroniske sygdomme, samt f.eks. depressioner, stress, udbrændthed: Kroppen er dit tempel. En sund og velfungerende krop er essentielt til helbredelse af sind og sjæl.

Vi er genetisk kodet til at leve i og af naturen. I 250.000 år har mennesket spist mad dyrket i og af naturen, og vores krop har brug for næringsstoffer primært fra jorden via planter. Lægevidenskabens definition af sygdom refererer oftest til ’apparatfejl-modellen’ altså hvorvidt menneskets biologiske funktion opererer normalt eller unormalt. Får man ikke de rigtige vitaminer og mineraler, fungerer kroppen unormalt, og vil manifestere sig i et symptom, som vi i dag behandler med medicin. Går man derimod længere end blot at behandle symptomer, og behandler mennesket eller sygdommen, kan man rent faktisk helbrede mennesket, eller rettere, aktivere kroppens naturlige, helende mekanisme.

Derudover er der alle de energier (f.eks. kærlighed), som for os simple mennesker, ikke er målbare. Eksperimenter tyder på at fjernelse fra fællesskabet, stress via heavy metal-musik og råb, nedgørelse, eller manglende respekt påvirker planternes udvikling. Den ’mobbede’ plante udvikler stress, bliver syg og hæmmes i sin udvikling, hvorimod de planter der behandles med den gode energi, er sunde fysiologisk og visuelt, og udvikler sig hurtigere og bedre. Andre forsøg viser at planter udvikler sig forskelligt alt efter om de vandes automatisk, eller af et menneske, der snakker venligt til planterne. Planter som drives i god energi udvikler sig bedre og sundere, end automatisk vandede planter.

Haven er helende, tror mennesket, men i virkeligheden er det bare mennesker der bliver syge, når man tager dem ud af naturen.

facebook gruppe “FRESH Verdens Vildeste Supermarked